Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Poskytované služby

Druh obecně prospěšných služeb

 1. Tvorba a rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení pro všechny osoby bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině nebo jiného postavení, například vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vzdělávání matek na mateřské dovolené, mimoškolní vzdělávání dětí, vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku, primární prevence rizikového chování dětí a mladistvých.
 2. Uspokojování a usměrňování zájmů dětí, mládeže a dospělých, vytváření vhodných návyků v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování – celoroční zájmová činnost, pořádání táborů, pobytů a výletů, organizování cílených vzdělávacích programů, např pro pěstounské rodiny, práce s rodinou, práce s dětmi.
 3. Informování veřejnosti o dalším vzdělávání a celoživotním učení.
 4. Vedení účetnictví v neziskovém sektoru.
 5. Rozvoj spolupráce s blízkými neziskovými organizacemi.
 6. Ediční činnost zaměřená na vydávání informačních materiálů pro veřejnost z oblasti své činnosti a vydávání metodických a výukových materiálů se zaměřením souvisejícím s činností z.ú.
 7. Lektorské, konzultační a expertní služby pro cílové skupiny vzdělávání.
 8. Práce s rodinou a dětmi.
 9. Podpora rodiny.
 10. Náhradní rodinná péče.
 11. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů